Cân điện tử 1kg, 3kg, 6kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg là dòng cân điện tử được sử dụng để cân nguyên liệu, thành phẩm, bao bì hàng hóa, cân mẫu vật trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng.

Cân điện tử 1kg đến 30kg